Englishing Krikor Beledian

Assadour Bezdikian

Assadour Bezdikian

Krikor Beledian is the preeminent Western Armenian man of letters: literary critic, novelist, poet, Beledian has been writing prolifically since the mid 1960s.  Difficult, complex, even “unreadable” by some, Beledian’s writing resists quick passage– from its native Western Armenian to the realms of interpretation but also to other languages.

Here is the second revision of a translation from an excerpt from Beledian’s “Yergook.” First, the original:

«միշտ նոյն դժուարութիւնը պիտի ունենաս նոր քաղաքի մը մէջ- երբ պիտի գտնուիս անոր քարտէսին առջեւ, ոչ թէ կողմնորոշուելու անկարողութիւն մը, տեսանկիւնէ մը ուրիշ տեսանկիւն մը որդեգրելու, այլ աղօտ զգայութիւնը իրականութենէն դուրս գտնուելու, անկէ զրկուած ըլլալու, կարծես այդ առաջին զարմացումը, առաջին կորուստն է որ պիտի վերստին ապրիս, Լոնտոն, Հռոմ, Մատրիտ. ծանօթ ճամբադ, կանգնած տեղդ անկարող ես ճշդելու եւ կը մնաս շուարած, շլմորած, բայց նաեւ հրապուրուած այս ամեն կողմ գացող ուղղութիւններով, որոնք սակայն էջին վրայ կը շրջուին, կը կլորնան, կը հանդիպին իրարու…» [ էջ 54]
Գրիգոր Պըլտեան

~

“you will always have the same difficulty in a new city–when you will find yourself facing its map, not an inability to orient yourself, to adopt a perspective different from an existing one, but rather the murky sensateness of being outside reality, being deprived of it as if, you will re-live that first astonishment, the first loss. London, Rome, Madrid. The road you know, the place where you’re standing you are unable to specify, and you will remain confused, perplexed, but lured by departures that go in every direction, but on the page they are reversed; they curve, meet each other…”

Krikor Beledian, Yergook, p. 54

~

 

Advertisement

About Taline Voskeritchian

Writing teacher at Boston University; translator (from Arabic and Armenian); prose writer; occasional editor; incurable wanderer.
This entry was posted in Armenians, Languages and readings, Rx for Maladies, Those we Love and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s