Tag Archives: Armenian National Day of Mourning

On the eve of April 24, the Armenian National Day of Mourning

~~Perhaps no other American writer of Armenian descent has written with as much sensitivity and awe on the subject of the Catastrophe as Michael Arlen Jr, derivatively in “Exiles” and more deliberately in “Passage to Ararat.” One of the great … Continue reading

Posted in Armenians | Tagged , , , | Leave a comment

April 24, Armenian National Day of Mourning

I thought, How strange to finally meet one’s past: to simply meet it, the way one might finally acknowledge a person who had been in one’s company a long while. So, it’s you! I was standing by myself beneath the … Continue reading

Posted in Armenians | Tagged , , , , | Leave a comment

April 24: Armenian National Day of Mourning

Նիկողոս Սարաֆեան։ Անձկութիւն Կարօտը չէր ետիս ձգած քաղաքիս Ու սէրը չէր ծովին, հովին. վախը չէր Անծանօթին, որ կը ճզմէր իմ հոգիս, Ափի մը դէմ երբ կանգ կ՛առնէր նաւը մեր։ Այլ երթալու մեծ սարսուռին պակասն էր Որ կ՛ընէր զիս յանկարծ թշուառ, … Continue reading

Posted in Armenians | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment